PINTURA DECORATIVA
TORNAR


Una capa de pintura és una barreja d’un producte que aporta color (pigment o colorant) amb un altre que actua com aglutinant, per sota sol haver-hi una capa de preparació i de vegades, per sobre una de vernís. Si hi ha repintades, el conjunt de capes pot arribar a ser molt més complex i en pintura contemporània, la complexitat original pot arribar a ser important, segons l’autor i la seva voluntat creativa.

L’anàlisi de mostres diminutes (normalment de menys d’1mm2) permeten la caracterització dels diversos components de cada una de les capes (tant pigments com aglutinants), així com el seu estat de conservació, el grau de cohesió o adherència entre capes, les alteracions dels colors originals, etc. Patrimoni 2.0 compta amb una llarga i dilatada experiència en l’anàlisi de pintura decorativa, tant mural com en qualsevol altre suport, de la que és possible determinar:

- Els materials i les tècniques pictòriques
- El seu estat de conservació
- Les possibles alteracions i les causes que les han provocat
- Naruralesa i característiques del substrat

- En base a mesures no destructives, en molts casos resulta possible una recuperació virtual dels colors originals

Les tècniques no destructives disponibles permeten l’anàlisi química de la pintura (vegeu XRD), la inspecció mitjançant diverses bandes del espectre electromagnètic, que donen informacions diverses i complementàries entre elles (vegeu infraroig tèrmic, infraroig proper, ultraviolat). D’aquesta forma, la metodologia de treball posada a punt per Patrimoni 2.0 minimitza la recollida de mostres, augmenta de forma significativa la informació disponible de cada obra i facilita les dades necessàries per a la presa de decisions de restauració i conservació.


Dues fotomicrografies de sengles seccions estratigràfiques de pintures de dues capelles de la catedral de Tarragona

 

A l'esquerra: Secció d'una pintura mural amb pigment d'atzurita, que s'ha degradat parcialment a verd (s'ha transformat en clorur de coure): les successives repintades es van fer amb pigment terra verd. Portada de la Llotja de Mercaders, Palma de Mallorca
Secció d'una pintura de laca vermella, amb fissures de retracció produïdes immediatament després de l'aplicació, per on s'ha difós material de la base amb blanc de plomSecció d'una capa de pintura amb grans d'atzurita com a pigment amb càrrega de blanc de plom, aplicat al tremp aglutitat amb ou. retaule de Sant Abdó i sant Senen, de Jaume Huguet.