DANYS I DEGRADACIÓ: causes i mecanismes d'alteració
TORNAR

La determinació dels danys que presenten els materials d’un edifici resulta indispensable per a poder establir els protocols de manteniment, els aspectes importants de la seva conservació preventiva i dissenyar les intervencions de restauració més adients i compatibles amb els materials preexistents, però alhora, és indispensable poder establir les causes i els processos que han donat lloc a les degradacions, i si aquests són actius o no. Només d’aquesta forma serà possible plantejar la seva conservació o restauració d’una forma eficaç i sostenible.

Patrimoni 2.0 té una àmplia experiència en l’estudi de danys i degradació dels edificis històrics i en l’anàlisi dels mecanismes que els han causat i la determinació dels processos de restauració adequats . Un correcte disseny experimental i una acurada programació de la campanya d’extracció de mostres permet una elevada fiabilitat dels resultats analítics i d’aquesta manera, formular els suggeriments de conservació, manteniment i restauració compatibles i respectuosos amb el patrimoni conservat.

Molts dels danys observats responen a problemes d’humitats, de diferents orígens i amb diferents efectes, el seu estudi resulta important en molts casos per tal de proposar un tractament i una solució arquitectònica adequada: vegeu l’apartat “humitats” per a més informació.

Igualment, en molts casos les humitats aporten sals solubles procedents del subsòl, de les cobertes, del sistema de clavegueram i de reacció entre els mateixos materials de construcció: el seu tractament i eliminació requereix un estudi específic, que es descriu en l’apartat “sals” en aquesta mateixa secció.