DETECCIÓ I ANÀLISI D'HUMITATS
TORNAR


La presència d’humitat és un dels problemes de conservació més freqüents i de fet, l’aigua de filtracions des de cobertes i coronaments, des del subsòl per capil•laritat, dels baixants i sistemes d’evacuació d’aigües, donen lloc a la degradació directa dels materials de construcció, alhora que a la presència de sals que creixen com eflorescències i alhora també col•laboren en l’alteració de la construcció.

La determinació de les causes de les humitats, del seu origen i recorregut, de la seva dinàmica d’evaporació segons els paràmetres ambientals, és important per abordar les possibles solucions, siguin la seva reconducció, el tractament, les intervencions arquitectòniques necessàries i en definitiva, la conservació dels materials de construcció i de la totalitat del edifici.

Patrimoni 2.0 compta amb una dilatada experiència en l’anàlisi de les humitats, la seva detecció i el seu tractament, per a la qual cosa disposa de diversos equips de mesura i detecció in situ, així com les eines de postprocessat de les dades que facilitin una correcta interpretació de les mateixes. Finalment, a la llum de les dades adquirides, els tècnics de Patrimoni 2.0 proposen les solucions i tractaments més adients per a la conservació i estètica del conjunt afectat.


Efectes de les humitats filtrades des d'una cornisa. Edifici el Parlament de Palma de Mallorca


Distribuciò 3D de les humitats en el mosaic de les termes romanes de Sant Boi de Llobregat


Degradació causada per humitat procedents del subsòl: façana E de la catedral de Palma de Mallorca