L'EMPREMTA DE L'ISLAM A CATALUNYA: MATERIALS, TÈCNIQUES I CULTURA

ÍNDEX

Prefaci

Ramón Martí. De la conquesta d’al-Andalus a la majoria musulmana: el cas dels territoris de Catalunya (segles VIII-X)

Julio Samsó. L’astrolabi “carolingi” de Marcel Destombes i la introducció de l’astrolabi a la Catalunya medieval.

Dolors Bramon. Toponímia andalusí i arqueologia.

Joan Menchón. Algunes fortificacions (islàmiques?) al sud de Catalunya. Reflexions, dubtes i provocacions.

Joan-Albert Adell. De l’opus craticium al mur encofrat. Tècniques constructives a la frontera d’Al-Andalus i els comtats catalans.

Sabrina Senouci. Castell de Farfanya: com els materials i els sistemes constructius ens donen informació sobre la cronologia d’un edifici.

Fernando Vegas i Camilla Mileto. L’ús del guix en les intervencions de restauració.

Jacobo Vidal. Cobertes mudèjars a la Catalunya medieval?

Màrius Vendrell, Josep Roqué, Josefina Pérez-Arantegui. La ceràmica de reflex daurat: una aproximació tècnica a la nanotecnologia medieval.

Pilar Giráldez i Sarah Boualarand. Materials i tècniques en la pintura mural andalusina i gòtica. Influència en la pintura medieval.

Màrius Vendrell, Judit Molera i Josefina Pérez-Arantegui. Vidrats de plom islàmics i hispano-moriscs (mudèjar) a Espanya: una aproximació tècnica.

Arturo Gaya. Influència andalusí en la música tradicional catalana.