TÈCNIQUES ANALÍTIQUES
fluorescència de raigs X
difracció de raigs X
microscòpia òptica
microscòpia electrònica
espectroscòpia infraroja
cromatografia de gasos
assaigs hídrics
porosimetria 
 
colorimetria
imatges IR proper
imatges IR llunyà (tèrmic)
imatges UV
florescència UV
endoscòpia
mesura d'humitats 
altres 
 

ANÀLISI D'HUMITATS

La presència d’humitats sol ser una de les causes de danys més freqüents, tant de degradació dels materials de construcció, com de formació de sals igualment patògenes. L’origen de la humitat pot ser filtracions des del subsòl o les cobertes, condensació,de fuites de les conduccions pròpies o vaines (baixants, clavegueram, subministrament...), etc.

Establir amb seguretat l’origen i la distribució de les humitats és el primer pas per abordar el problema amb garanties d’èxit i del necessari respecte pel patrimoni. Patrimoni 2.0 pot analitzar el problema, determinar l'abast i l'origen de les humitats i les sals que aquestes apoten i proposar les solucions adients en cada cas.

Per això es disposa de les eines d'anàlisi necessàries (mesuradors directes, adquisició d'imatges en la banda térmica, etc.) així com dels coneixements de la dinàmica de l'aigua a través dels complexos sistemes porosos de la majoria dels materials de construcció i del comportament i reaccions d'aquests en presència d'aigua.

A la dreta: imatge infrarroja de la façana de la masia de l'Espluga (Castellcir) on el contrast cromàtic identifica la distribució de zones humides

Mapa tridimensional de la distribució de les humitats en un dels trams de la plaça de braus de Tarragona, immediatament anterior a la reforma actual: l'anàlisi de la imatge permet deduir filtracions des de la coberta (cornisa superior), des de les cornises de cada nivell de forjat i des del subsòl.

 


empresa

equip

serveis

tècniques
projectes
experiència
difusió
publicacions
newsletter
R+D+i
contacte